Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Content Translated, gevestigd te Wildervank.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Content Translated en een opdrachtgever waarop Content Translated deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Content Translated uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Content Translated, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes. Totstandkoming van de overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Content Translated zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Content Translated of indien geen offerte is uitgebracht door schriftelijke bevestiging per post, per fax of per e-mail van Content Translated van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Indien Content Translated voor de offerte de volledige tekst of opdrachtomschrijving niet binnen vijf werkdagen heeft kunnen inzien, kan Content Translated echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.
2.4 Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.5 Content Translated mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Content Translated heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Content Translated zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten.

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard, dit enkel ter beoordeling van Content Translated, aanbrengt in de opdracht, is Content Translated gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Eventuele wijzigingen in de opdracht, leveringstermijnen en honorarium na totstandkoming van de overeenkomst worden na acceptatie door Content Translated per e-mail bevestigd aan de opdrachtgever.
3.3 Indien een verstrekte opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij Content Translated aangeeft dat er een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is enkel ter beoordeling van Content Translated.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten. Geheimhouding.

4.1 Content Translated is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Content Translated alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Content Translated zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Content Translated is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien aannemelijk kan worden gemaakt dat Content Translated deze schending niet kon hebben verhinderd.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Content Translated het recht een opdracht (mede ) door derden, d.w.z. zelfstandig opererende en deskundige vertalers, tekstschrijvers en trainers, te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Content Translated zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Content Translated kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.
4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen of te schrijven tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor risico en rekening van de opdrachtgever.
4.5 Content Translated staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Content Translated verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Content Translated is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom.

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Content Translated het auteursrecht op door Content Translated vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart Content Translated tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding.

Content Translated is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames en geschillen.

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Content Translated te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid of deugdelijkheid van een tekst of vertaling, duidelijk breder dan de polemiek over de meest optimale, c.q. beste vertaling of het gebruik van één of enkele woorden, in twijfel trekt, zal Content Translated via een externe vertaler of tekstschrijver commentaar leveren. Indien Content Translated aannemelijk maakt dat het gegeven vertaling/tekst wel deskundig is uitgevoerd/geschreven, is Content Translated gerechtigd kosten en extra uren bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de klacht gegrond is, zal Content Translated het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Content Translated redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt, indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of laten bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering.

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Content Translated is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden toch niet mogelijk is, de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Content Translated is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending door Content Translated per e-mail, of indien van toepassing, per post, fax of koerier.
8.4 Levering via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling.

9.1 Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Content Translated kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. De van toepassing zijnde tarieven staan vermeld in de betreffende offerte.
9.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening
9.3 Alle buitengerechtelijk incassokosten in geval van niet tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring.

10.1 Content Translated is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Content Translated toerekenbare tekortkoming. Content Translated is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Content Translated van iedere aansprakelijkheid.
10.3 Indien een (te vertalen) tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade met zich meebrengt en letselschade tot gevolg heeft, is vertaler niet aansprakelijk voor de letselschade en de overige schade welke hieruit voortvloeit.
10.4 Opdrachtgever wordt geacht voor hem of haar belangrijke of wezenlijke items in een door Content Translated opgeleverde vertaling, zoals geldbedragen, waardegetallen en/of belangrijke contractuele condities van partijen in contracten en medische gegevens op juistheid te controleren, aangezien Content Translated naar beste weten en kunnen teksten en vertalingen verzorgt, doch in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor (gevolg)schade veroorzaakt door een menselijke vertaal- of typfout in bovengenoemde items.
10.5 Content Translated is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Content Translated is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.6 De aansprakelijkheid van Content Translated is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 5.000,00 per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen. De door vertaler te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
10.7 De opdrachtgever is verplicht Content Translated te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Content Translated bestaat.
10.8 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is vertaler nimmer aansprakelijk
10.9 Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van twee maanden na levering van de vertaling.

Artikel 11 – Overmacht.

11.1 Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Content Translated geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Content Translated niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Content Translated opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Content Translated niet mogelijk is, langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval de verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid haar op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien Content Translated bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Content Translated gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artike1 12 – Toepasselijk recht.

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Content Translated is Nederlands recht van toepassing. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal prevaleert de Nederlandse tekst.
12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 – Depositie en inschrijving.

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Groningen onder nummer 30174184.