Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse voor onze onderneming. Content Translated vindt gegevensbescherming zeer belangrijk. Het is in principe mogelijk om zonder enige opgave van persoonsgegevens gebruik te maken van de website van Content Translated. Als een betrokkene via onze website van speciale diensten van onze onderneming gebruik wil maken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens is vereist en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking is, vragen we toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene vindt altijd plaats krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en krachtens de voor Content Translated geldende landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Door middel van deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek graag informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring over hun rechten geïnformeerd.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Content Translated tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om indien mogelijk volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desalniettemin zijn er bij op internet gebaseerde gegevensoverdracht in principe beveiligingslekken mogelijk zodat er geen absolute bescherming kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definitie van begrippen

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

a)    Persoonsgegevens
Tot persoonsgegevens wordt alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene???) gerekend. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door de toewijzing van kenmerkende eigenschappen zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online wachtwoord of een of meer specifieke kenmerken waaraan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon herkenbaar is.

b)    Betrokkene
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c)    Verwerking
Onder verwerking wordt elk uitgevoerd proces of een reeks van dergelijke processen verstaan dat al dan niet plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen die verband houden met persoonsgegevens. Daaronder vallen het verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, het gebruik, openbaarmaking door verstrekking, verspreiding of andere vorm van beschikbaar stellen, vergelijken of linken, het beperken, verwijderen of vernietigen.

d)    Verwerkingsbeperking
Verwerkingsbeperking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.

e)    Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, met name aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f)     Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat daarvoor aanvullende informatie nodig is. Een voorwaarde is daarbij dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g)    Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist. Indien het doel en de middelen van een dergelijke verwerking zijn voorgeschreven door het Europese recht of het recht van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Europese of nationale recht.

h)    Verwerker
De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i)      Ontvanger
De ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie aan wie de persoonsgegevens bekend worden gemaakt, onafhankelijk van het feit of het daarbij een derde betreft of niet. Overheidsinstanties die krachtens Europese of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde onderzoeksopdracht worden echter niet als ontvanger beschouwd.

j)      Derden
Een derde is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie behalve de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k)    Toestemming
Toestemming is elke door betrokkene vrijwillig voor het specifieke geval afgegeven weloverwogen en ondubbelzinnige wilsuiting in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnig bevestigende handeling waarmee betrokkene te verstaan geeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere regelingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Content Translated
Landbouwstraat 60
9648GC Wildervank (NL)
Nederland
Tel.: +31 (0)7773 959993
E-mail: info@content-translated.nl
Website: www.content-translated.com

Content Translated
In Neustückern 11
78351 Bodman
Duitsland
Tel.: +49 7773 95 999 39
E-mail: info@content-translated.com
Website: www.content-translated.com

3. Cookies

De website van Content Translated gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een browser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Deze bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegeschreven aan de specifieke browser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de browser van de betrokkene van andere browsers die andere cookies bevatten, onderscheiden. Een bepaalde browser kan door de unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, kan Content Translated de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder het gebruik van cookies.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website specifiek voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Zoals eerder genoemd, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw in te voeren bij elk bezoek aan de website omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de webshop. De webshop onthoudt de artikelen die de klant in de virtuele winkelmand heeft gelegd door middel van een cookie.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Daarnaast kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma’s. Dit is in alle gangbare browsers mogelijk. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte browser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Content Translated verzamelt telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het systeem dat de website opent, wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een systeem dat onze website bezoekt op onze website terechtkomt (zogenaamde verwijzers), (4) de subpagina’s die via het systeem dat onze website opent op onze website worden bezocht (5) de datum en het tijdstip waarop de website wordt bezocht, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem dat de website bezoekt en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie worden deze door Content Translated niet tot de betrokkene herleid. Integendeel, deze informatie is vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) om de inhoud van onze website en de advertenties daarvoor te optimaliseren, (3) om te waarborgen dat onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website blijven werken, en (4) om aan rechtshandhavingsinstanties de noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Content Translated evalueert deze anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch en verder met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten teneinde een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens zeker te stellen. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van Content Translated informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en rechtstreekse communicatie met ons mogelijk maakt. Dit omvat ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

6. Commentaarfunctie bij het blog op de website

Content Translated biedt de gebruikers op een blog dat zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke bevindt de mogelijkheid om commentaar te geven op de afzonderlijke blogposts. Een blog is een, meestal openbaar toegankelijk, portal op de website waarin een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd artikelen of gedachten kunnen posten in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Als een betrokkene een opmerking bij het blog op deze website achterlaat, worden niet alleen de opmerkingen van de betrokkene opgeslagen, maar ook informatie over het tijdstip waarop de opmerking is geplaatst en de gebruikersnaam (pseudoniem) die de betrokkene gebruikt, worden opgeslagen en gepubliceerd. Verder wordt ook het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres vastgelegd. Het IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en uitsluitend voor het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert door een opmerking te posten. De opslag van dergelijke persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat deze in het in geval van een overtreding van de wet van strafvervolging gevrijwaard is. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor zover dit niet wettelijk of voor de juridische verdediging van de verwerkingsverantwoordelijke is vereist.

7. Abonnement op het blog op de website per e-mail

Derden kunnen zich in principe op het blog van Content Translated en de commentaren daarop abonneren. Het is in het bijzonder mogelijk dat een commentator zich abonneert op de commentaren naar aanleiding van zijn commentaar op een bepaalde blogpost.

Als een betrokkene voor de optie kiest om zich op commentaren te abonneren, verstuurt de verwerkingsverantwoordelijke een automatische bevestiging per e-mail om middels de double opt-in procedure te controleren of de eigenaar van het e-mailadres daadwerkelijk voor deze optie heeft gekozen. Het abonnement op commentaren kan op elk moment worden beëindigd.

8. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die voor het doel van de opslag noodzakelijk is of voor zover dit door de opsteller van de Europese richtlijnen of de verordeningen of de wet- of regelgeving van enige andere wetgever waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen, is voorzien.

Als het doel van de opslag of een bewaartermijn die door de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere relevante wetgever is voorgeschreven, vervalt, zullen de persoonsgegevens krachtens de wettelijke bepalingen routinematig worden geblokkeerd of verwijderd.

9. Rechten van de betrokkene

a)    Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft volgens de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b)    Recht op informatie
Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft volgens de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om op elk moment kosteloos informatie van de verwerkingsverantwoordelijke over de van hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie te ontvangen. Verder heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene het recht op inlichtingen over de volgende informatie toegekend:

  • de verwerkingsdoelen;
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of die nog inzage moeten krijgen, worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
  • indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens of op een verwerkingsbeperking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking;
  • het bestaan van een recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie;
  • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verkregen: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
  • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering krachtens artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG en — tenminste in deze gevallen — zinvolle informatie over de geïnvolveerde logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

Daarnaast heeft de betrokkene recht op informatie over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met deze verstrekking.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van het recht op informatie, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c)    Recht op correctie
Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft volgens de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om onmiddellijke correctie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Daarnaast heeft de betrokkene, rekening houdend met de doel van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, ook middels een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op correctie, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)
Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

  • de persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden die dit niet langer vereisen;
  • de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
  • de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking krachtens artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene tekent krachtens artikel 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking aan;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens Europese of nationale wetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
  • de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten die door de informatiemaatschappij worden aangeboden krachtens artikel 8, lid 1 AVG.

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij Content Translated zijn opgeslagen wil laten verwijderen, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Content Translated zal ervoor zorgen dat het verzoek om schrapping onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Wanneer de persoonsgegevens door Content Translated openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke krachtens artikel 17 lid 1 AVG verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonsgegevens, zal Content Translated passende maatregelen nemen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten voor implementatie, om andere voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene alle andere verwerkingserantwoordelijken heeft verzocht om alle links naar die persoonsgegevens of kopieën of vermenigvuldiging van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Content Translated zal in het afzonderlijke geval de noodzakelijke maatregelen treffen.

e)    Recht op verwerkingsbeperking
Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om verwerkingsbeperking van de verantwoordelijke te verlangen wanneer er aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist en wel gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
  • de verwerking is onwettig, de betrokkene weigert verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
  • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
  • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking krachtens Artikel 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van betrokkene.

Voor zover er aan een van de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en een betrokkene om een verwerkingsbeperking van persoonsgegevens die bij Content Translated zijn opgeslagen wil vragen, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Content Translated zal de verwerkingsbeperking dan regelen.

f)     Recht op gegevensportabiliteit
De opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen heeft elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt het recht toegekend om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld in een gestructureerd, gangbaar en met een machine leesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zonder dat de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld dit belemmert. Voorwaarde hiervoor is dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2 onder lid 2 onder a) van de AVG of een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG en de verwerking door middel van geautomatiseerde processen plaatsvindt, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van een aan de verantwoordelijke toegewezen taak van openbaar belang of voor de uitoefening van openbaar gezag.

Daarnaast heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Content Translated.

g)    Recht op bezwaar
De opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen heeft elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt het recht toegekend om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens krachtens artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie. Dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profilering.

In geval van een bezwaar zal Content Translated geen persoonsgegevens meer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor verwerking die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of als de verwerking noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

Wanneer Content Translated persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden voor dergelijke reclamedoeleinden. Datzelfde geldt voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Content Translated, zal Content Translated de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben die bij Content Translated voor wetenschappelijke, historische of voor statistische doeleinden krachtens artikel 89, lid 1, AVG worden verzameld om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Content Translated of een andere medewerker. De betrokkene is niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG ook vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h)    Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering
de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen heeft elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt het recht toegekend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem heeft of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijke negatieve gevolgen voor hem heeft, voor zover deze beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of (2) is toegestaan krachtens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingserantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) is vereist voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Content Translated passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen. Daartoe behoort ten minste het recht om een persoon van de zijde van de verantwoordelijke in te laten grijpen, het recht om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Wanneer de betrokkene rechten met betrekking tot automatische beslissingen wil doen gelden, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i)    Recht om gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming in te trekken
De opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen  heeft elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt het recht toegekend om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Wanneer de betrokkene zijn recht om een toestemming in te trekken wil doen gelden, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

10. Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics (met anonimiserungsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de componenten Google Analytics (met anonimiserungsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en een kosten-batenanalyse van advertenties op internet te optimaliseren.

Exploitant van de Google-Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse middels Google Analytics de extensie “_gat._anonymizeIp”. Middels deze extensie wordt het IP-adres van de internetaansluiting van betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer onze webpagina’s vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden bezocht.

Het doel van de Google-Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Door een cookie te plaatsen, krijgt Google de mogelijkheid om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Google-Analytics-component is geïntegreerd, wordt de browser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google-Analytics-component gevraagd om gegevens ten behoeve van een online analyse naar Google te sturen. In het kader van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonsgegevens zoals het IP-adres van de betrokkene. Die gebruikt Google onder andere om de herkomst van de bezoekers en de klikken bij te houden waarmee vervolgens provisies gefactureerd kunnen worden.

De cookie slaat informatie betreffende personen op zoals het tijdstip van het bezoek, de plaats van waaruit het bezoek plaatsvond en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld in bepaalde situaties aan derden overdragen.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan de reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google opgevat als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij controle heeft, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

11. Privacybeleid voor het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de Google+-knop als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in de regel in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief te reageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen of maakt het voor de internetgemeenschap mogelijk om persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken onder andere privéprofielen maken, foto’s uploaden en netwerken via onder meer vriendschapsverzoeken.

Exploitant van Google+ s Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de browser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google+ gevraagd om een weergave van de desbetreffende Google+-knop van Google te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces wordt Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is op https://developers.google.com/+/ te vinden.

Als betrokkene tegelijkertijd op Google+ is ingelogd, ziet Google bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en tijdens de volledige duur van het desbetreffende bezoek welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+- knop en door Google toegewezen aan het desbetreffende Google +-account van betrokkene.

Als betrokkene een van de Google+-knoppen activeert die in onze website is geïntegreerd en daarmee Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-account van betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de door de betrokkene geaccepteerde voorwaarden. Een Google+1-aanbeveling van betrokkene op deze website wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens zoals de naam van de Google+1-account dat door betrokkene wordt gebruikt en de foto die daarin is opgeslagen in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in het kader van advertenties opgeslagen en verwerkt. Verder kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonsgegevens die op Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonsgegevens ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie van Google+ wanneer betrokkene onze website heeft bezocht of wanneer betrokkene is ingelogd bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ook als betrokkene de Google+-knop niet aanklikt.

Als betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wil overdragen, kan de betrokkene de overdracht daarvan voorkomen door uit te loggen bij zijn Google + -account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en het geldende privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Aanvullende aanwijzingen van Google over de Google+1-knop zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Privacybeleid voor het gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft in deze website componenten van LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat het mogelijk maakt om contact te onderhouden met bestaande zakelijke relaties en contact te leggen met nieuwe zakelijke relaties. LinkedIn heeft meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

Exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor zaken met betrekking tot het privacybeleid buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Elke keer dat u onze website met een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) bezoekt, zorgt deze component ervoor dat de browser die door betrokkene wordt gebruikt een dienovereenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces wordt LinkedIn geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door betrokkene wordt bezocht.

Als de persoon tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, ziet LinkedIn bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en tijdens de volledige duur van het desbetreffende bezoek welke specifieke subpagina van de website de betrokkene heeft bezocht. De informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn aan het desbetreffende LinkedIn-account van betrokkene toegewezen. Als de betrokkene de LinkedIn-knop activeert die in onze website is geïntegreerd, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-account van betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op.

LinkedIn wordt door de LinkedIn-component altijd geïnformeerd wanneer betrokkene onze website heeft bezocht of wanneer betrokkene is ingelogd bij LinkedIn op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ook als betrokkene de LinkedIn-component niet aanklikt. Als betrokkene geen persoonsgegevens aan LinkedIn wil overdragen, kan betrokkene de overdracht daarvan voorkomen door uit te loggen bij zijn LinkedIn-account voordat hij onze website bezoekt.

LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties af te bestellen en om de instellingen voor advertenties te beheren. LinkedIn maakt verder gebruik van partners als Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden geweigerd. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De cookie-richtlijn van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

13. Privacybeleid voor het gebruik van Xing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft in deze website een Xing-componenten geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat het mogelijk maakt om contact te hebben met bestaande zakelijke relaties en contact te leggen met nieuwe zakelijke relaties. De afzonderlijke gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing publiceren.

Exploitant van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Xing-component is geïntegreerd, wordt de browser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Xing-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces wordt Xing geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door betrokkene wordt bezocht.

Als de persoon tegelijkertijd op Xing is ingelogd, ziet Xing bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en tijdens de volledige duur van het desbetreffende bezoek welke specifieke subpagina van de website de betrokkene heeft bezocht. De informatie wordt verzameld via de Xing-componenten en door Xing aan het desbetreffende Xing-account van betrokkene toegewezen. Als de betrokkene Xing-knoppen activeert die in onze website is geïntegreerd, bijvoorbeeld de “Share???-knop, wijst Xing deze informatie toe aan het persoonlijke Xing-account van betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op.

Xing wordt door de Xing-component altijd geïnformeerd wanneer betrokkene onze website heeft bezocht of wanneer betrokkene is ingelogd bij Xing op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ook als betrokkene de Xing-component niet aanklikt. Als betrokkene geen persoonsgegevens aan Xing wil overdragen, kan betrokkene de overdracht daarvan voorkomen door uit te loggen bij zijn Xing-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Xing gepubliceerde privacybeleid is te vinden op https://www.xing.com/privacy en geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection informatie over het privacybeleid voor de XING-Share-knop gepubliceerd.

14. Juridische basis voor verwerking

Art. 6 I onder a) AVG vormt voor onze onderneming de juridische basis voor verwerkingsprocessen waarbij wij toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, dan vindt de verwerking plaats op basis van Art. 6 I onder b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf aan een wettelijke verplichting is gebonden die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan de belastingplicht, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I onder c) AVG. In uitzonderlijke gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn om de vitale belangen van betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn of haar naam, leeftijd, de gegevens van de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. Dan zou de verwerking ook zijn gebaseerd op Art. 6 I onder d) AVG.
Tenslotte kan de verwerking zijn gebaseerd op Art. 6 I onder f) AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsprocessen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen, vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde te beschermen voor zover de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet overwegen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was deze van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVG).

15. Legitieme belangen bij de gegevensverwerking die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens op artikel 6 I onder f) AVG is gebaseerd, dan is ons legitiem belang het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers.

16. De bewaartermijn van persoonsgegevens

Het criterium voor de bewaartermijn van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor nakoming van de overeenkomst of om een overeenkomst aan te gaan.

17. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijv. gegevens van de contractant).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken wanneer onze onderneming een overeenkomst met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met de betrokkene kan wordt gesloten.
Betrokkene dient zich tot Content Translated wenden om zijn persoonsgegevens te verstrekken. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is voorgeschreven of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en over de gevolgen van het niet-verstrekken van de persoonsgegevens.

18. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als onderneming die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring is opgesteld door de privacybeleidsgenerator van de Deutsche Gesellschaft für Datenschutz in samenwerking met de advocaten voor mediarecht van WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.